FUPOL

 

 

 

Ο Δήμος Πέγειας συμμετέχει στο FUPOL – ένα επιστημονικό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το 7ο ΠΠ πρόγραμμα εργασίας για ΤΠΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι είναι το FUPOL;

Το FUPOL (Future Policy Modelling) αποσκοπεί σε μια εντελώς νέα προσέγγιση στον παραδοσιακό χώρο της πολιτικής. Σημαντικές καινοτομίες, όπως η πολυκαναλική κοινωνική πληροφορική (multichannel social computing) και ο πληθοπορισμός (crowdsourcing), θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί θα επικοινωνούν με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και θα λαμβάνουν αποφάσεις. Το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να συλλέγει, να αναλύει και να ερμηνεύει τις απόψεις που εκφράζονται σε μεγάλη κλίμακα από το Διαδίκτυο. Αυτό θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αποκτούν καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πολιτών. Ομοίως, το λογισμικό θα έχει τις δυνατότητες να προσομοιώνει την επίδραση των πολιτικών αποφάσεων και των νόμων και να βοηθά τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού πολιτικών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fupol.eu

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ως μια από τις πιλοτικές πόλεις στο έργο, ο Δήμος Πέγειας έχει δημιουργήσει διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να μπορούν οι πολίτες και οι τουρίστες να συμμετέχουν.

                                       

Η Γνώμη σας

Ο δήμος λαμβάνει μέρος σε δύο εκστρατείες, όπου οι πολίτες και οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, για διάφορα θέματα. Ως πολίτης ή τουρίστας, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό Facebook ή Twitter σας και να αφήσετε το σχόλιο, την εισήγηση ή την άποψη σας κάνοντας δεξί-κλικ σε μια περιοχή στο χάρτη. Ο στόχος είναι να συλλεχθούν και να ενοποιηθούν οι πιο δημοφιλείς απόψεις έτσι ώστε να βοηθήσουν στην:

1.Βελτίωση των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών που προσφέρονται στην περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων και στην Πέγεια γενικότερα .

 

2.Προώθηση της Γερονήσου ως αρχαιολογικό αξιοθέατο χωρίς να καταστραφεί το τοπίο ή να επηρεαστούν οι εν εξελίξει ανασκαφές.

 

Συμμετέχοντες στο FUPOL

Το FUPOL αποτελείται από 18 εταίρους από 9 χώρες και περιλαμβάνει καινοτόμες πολυεθνικές εταιρείες, κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, πολιτικούς οργανισμούς υψηλού-επιπέδου, καθώς και ισχυρούς πιλοτικούς εταίρους. Έχει μια καλή ισορροπία από ερευνητικούς εταίρους, εταιρείες στην βιομηχανία της Πληροφορικής, κυβερνητικούς εταίρους και πολιτικές οργανώσεις συνεργατικών σχηματισμών ικανοί να εξασφαλίσουν  την ευρεία διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα τεράστιο αντίκτυπο στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 

SEED

2) SEED (Speeding Every European Digital)


Ιστοσελίδα: http://www.seed-project.eu/
Χρηματοδότηση
Το SEED χρηματοδοτείται μερικώς από το πρόγραμμα στήριξης ICT πολιτικών (ή ICT PSP). Το Πρόγραμμα “ Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας” (CIP) τρέχει για τα έτη 2007-2013 και οργανώνεται γύρω από τρία πολυετή ειδικά προγράμματα: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Πρόγραμμα (EIP); Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), Υποστήριξη πολιτικών: Πρόγραμμα (ICT PSP ): Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη: πρόγραμμα (IΕΕ).
Το πρόγραμμα στήριξης πολιτικής του ICT αποσκοπεί σε μια ευρύτερη αφομοίωση και βέλτιστη χρήση του ICT και του ψηφιακού περιεχομένου από τους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Βοηθά να ξεπεραστούν εμπόδια που εμποδίζουν την πρόοδο της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους. Το ICT PSP αποσκοπεί στην ανάπτυξη πανευρωπαϊκών, ICT βασισμένων λύσεων και υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς δημοσίου συμφέροντος. Μεγαλύτερη αξιοποίηση των εν λόγω ICT υπηρεσιών θα ανοίξει ένα ευρύ φάσμα νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, ιδίως για τις καινοτόμες ΜΜΕ.

To ICT PSP υποστηρίζει τις πιλοτικές δράσεις και δραστηριότητες δικτύωσης σε τομείς όπως: ICT για την υγεία; ICT για τη γήρανση και ένταξη; Ψηφιακές Βιβλιοθήκες; ICT για κυβέρνηση και διακυβέρνηση; ICT για ενεργειακή απόδοση, το περιβάλλον και την «έξυπνη» κινητικότητα; Πληροφορίες του δημόσιου τομέα ...

To SEED υποβλήθηκε στην πέμπτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 και έχει χαρακτηριστεί ως τύπου Β Πιλοτικό: τόνωση της αφομοίωσης των καινοτόμων ICT βασισμένων υπηρεσιών και τα προϊόντα στο πλαίσιο της θεματικής 4,1: Διάμεσου ενός δικτύου των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Έργο εν Συντομία
Ο στόχος του SEED είναι να επεκτείνει, μέσω της προσέγγισης «cloud computing» ένα πολύ φθηνό δίκτυο Διαδραστικών Διαφημιστικών κόμβων, Δημόσιας Εξυπηρέτησης (i-PSA) τα θετικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να τονωθούν οι Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με «επίκεντρο τον πολίτη», για την επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο των ευρωπαϊκών, εθνικών , περιφερειακών και τοπικών αποθεμάτων των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI) και να αξιοποιήσουν την εξοικονόμηση δαπανών υπηρεσιών ηλεκτρονικής-κυβέρνησης και των αναπτύξεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το SEED χρησιμοποιεί εκ νέου PSI για να κάνει mash-ups τα περιεχόμενα ηλεκτρονικής κυβέρνησης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είναι διαθέσιμες σε όλη την Ευρώπη, με την μετατροπή των PSI σε i-PSA μηνύματα.
Το SEED δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει τις προηγούμενες πρωτοβουλίες «ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς» χωρίς να επικαλύπτει τους ίδιους ειδικούς στόχους.


Tα πιλοτικά του SEED επικεντρώνονται στις περιφέρειες των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοινοπραξία του SEED θέλει να τονίσει τις δυνατότητες για τη μείωση τoυ κόστους των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT ) από την εικονοποίηση περιουσιακών στοιχείων πάγιου κεφαλαίου σε μια άμεσα διαθέσιμη, προσιτή μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Κοινοπραξία:
Συντονιστής: Investigación y Desarrollo Informático, EIKON, S.L. (Ισπανία)
Εταίροι
Generalitat Valenciana - Dirección General de Tecnologías de la Información (Ισπανία)
Balkan Services (Βουλγαρία)
Local Councils Association (Μάλτα)
Pilsen Regional Authority (Τσεχία)
The Regional Development Agency of the West Region (Ρουμανία)
Institute eAustria Timisoara (Ρουμανία)
Varna Municipality (Βουλγαρία)
Δήμος Πέγειας (Κύπρος)
Interfusion Services Ltd (Κύπρος)
Regione Istriana (Κροατία)
Rijeka City (Κροατία)
Ventspils Digital Centre (Λετονία)

Visit and Bet at Ladbrokes information.

Subrscribe to our Newsletter