Αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Βοηθού Υπεύθυνου Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακής απασχόλησης ενός Βοηθού Υπεύθυνου  Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Ο Δήμος Πέγειας δέχεται αιτήσεις για Εποχιακή Απασχόληση ενός Βοηθού Υπεύθυνου Επιθεωρητή Παραλίας Κόλπου Κοραλλίων

Περίοδος απασχόλησης: 03/05/2019 – 30/11/2019

Απολαβές
Μισθός Βοηθού Υπεύθυνου Επιθεωρητή παραλίας: €1200 μηνιαίως. Θα καταβληθεί επιπλέον η αναλογία 13ου επί του πιο πάνω μισθού.

Ωράριο Εργασίας:
Εξαήμερη εργασία με σύστημα βάρδιας, ωράριο: 08:30π.μ. – 19:30 καθημερινά.

Καθήκοντα Βοηθού Υπεύθυνου Επιθεωρητή δημοτικών περιπτέρων και διαχείρισης παραλίας:
Θα υποβοηθά τον Υπεύθυνο / Επιθεωρητή Παραλίας, για την εκτέλεση των πιο κάτω καθηκόντων:
1. Παραγγελία, προμήθεια και παραλαβή εμπορευμάτων και υλικών συσκευασίας.
2. Ενημέρωση των ταμειακών μηχανών με τις ποσότητες εμπορευμάτων από τα τιμολόγια αγορών και έλεγχος των αποθεμάτων.
3. Έλεγχος των ταμείων (άνοιγμα / κλείσιμο) των δημοτικών περιπτέρων.
4. Οργανώνει, συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει την εργασία των προσωπικού που απασχολείται στα περίπτερα και των εισπρακτόρων στην παραλία.
5. Μεριμνά για την καθαριότητα των δημοτικών περιπτέρων, παραλίας και χώρων υγιεινής.
6. Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν για την ομαλή λειτουργία τόσο των περιπτέρων όσο και τη σωστή παροχή υπηρεσιών στην παραλία.
7. Ο Βοηθός παραλίας ενεργεί κάτω από τις οδηγίες και τον έλεγχο του Υπεύθυνου / Επιθεωρητή της Παραλίας και του αρμόδιου λειτουργού του Δήμου.

Απαιτούμενα προσόντα
– Απόφοιτος λυκείου
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό)
– Γνώση Η.Υ.
– Ακεραιότητα χαρακτήρα (λευκό ποινικό μητρώο).
– Διοικητική πείρα υπεύθυνου σε επιχειρήσεις ή παρόμοιους οργανισμούς θα θεωρηθεί απαραίτητη.

Τερματισμός απασχόλησης: Με τη συμπλήρωση της περιόδου απασχόλησης, η απασχόληση θα τερματίζεται αυτόματα χωρίς να παρέχεται άλλη /ειδική ειδοποίηση. Ο Δήμος μπορεί να τερματίσει την απασχόληση οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο με γραπτή ειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο Βοηθός Υπεύθυνου Επιθεωρητή επιθυμεί να αποχωρήσει πριν τη λήξη της περιόδου απασχόλησης θα πρέπει να ενημερώσει τον Δήμο τουλάχιστον μια εβδομάδα προηγουμένως, ώστε ο Δήμος να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις αντικατάστασής του.
Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής 03/05/2019.

Εκ του Δήμου