“Οχληρία” ορίζεται στον Περί Δήμων Νόμο και σύμφωνα με τα άρθρα  91 μέχρι 101