Επιτροπές Δήμου Πέγειας 2017 - 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    Λίντα Λέπλανκ
2.    Ανδρέας Σταυρής
3.    Ανδρέας Χριστοδούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Αντρέας Σταυρής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.    Ανδρέας Χριστοδούλου
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Στέφανος Χρυσοστόμου
4.    Στέλιος Κόνικκος

Πρόεδρος   Επιτροπής: Στέλιος Κόνικκος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.    Στέφανος Χρυσοστόμου
2.    Στέλιος Κόνικκος
3.    Σάββας Θεοδοσίου
4.    Πανίκος Αειρινιώτης

Πρόεδρος Επιτροπής:Στέφανος Χρυσοστόμου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1.    Ανδρέας Χριστοδούλου
2.    Στέφανος Χρυσοστόμου
3.    Λίντα Λεπλάνκ
4.    Αχιλλέας Αχιλλέως

Πρόεδρος Επιτροπής: Ανδρέας Χριστοδούλου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    Μαρίνος Λάμπρου
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Σάββας Θεοδοσίου
4.    Πανίκος  Αειρινιώτης
5.    Στέφανος Χρυσοστόμου
6.    Ανδρέας Σταυρής
7.    Στέλιος Κόνικκος
8.    Λίντα Λεπλάνκ
9.    Ανδρέας Χριστοδούλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.    Λίντα Λεπλάνκ
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Στέλιος Κόνικκος
4.    Σάββας Θεοδοσίου
5.    Πανίκος Αειρινιώτης

Πρόεδρος Επιτροπής: Λίντα Λεπλάνκ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1.    Πανίκος Αειρινιώτης
2.    Λίντα Λεπλάνκ
3.    Ανδρέας Σταυρή
4.    Σάββας Θεοδοσίου

Πρόεδρος Επιτροπής: Σάββας Θεοδοσίου

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

1.    Στέφανος Χρυσοστόμου
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Στέλιος Κόνικκος
4.    Σάββας Θεοδοσίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

1.    Μαρίνος Λάμπρου
2.    Ανδρέας Σταυρή
3.    Ανδρέας Χριστοδούλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.    Πανίκος Αειρινιώτης
2.    Λίντα Λεπλάνκ
3.    Ανδρέας Χριστοδούλου
4.    Στέλιος Κόνικκος

Πρόεδρος Επιτροπής: Πανίκος Αειρινιώτης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1.    Αχιλλέας Αχιλλέως
2.    Ανδρέας Χριστοδούλου
3.    Στέφανος Χρυσοστόμου
4.    Ανδρέας Σταυρή

Πρόεδρος Επιτροπής: Αχιλλέας Αχιλλέως

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    Μαρίνος Λάμπρου – Δήμαρχος
2.    Αχιλλέας Αχιλλέως
3.    Σάββας Θεοδοσίου
4.    Πανίκος Αειρινιώτης
5.    Στέφανος Χρυσοστόμου
6.    Ανδρέας Σταυρής
7.    Στέλιος Κόνικκος
8.    Λίντα Λεπλάνκ
9.    Ανδρέας  Χριστοδούλου