Η σύσταση και λειτουργία των δήμων στην Κύπρο διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1985 (Ν. 111/85), σε αντικατάσταση της προϊσχύουσας νομοθεσίας. Από τότε μέχρι σήμερα ψηφίστηκαν από τη Βουλή άλλοι 25 Νόμοι, με τους οποίους τροποποιήθηκε ο βασικός Νόμος του 1985.

Ο περί Δήμων Νόμος συνίσταται από 11 μέρη (144 συνολικά άρθρα) τα οποία αναφέρονται σε επί μέρους θέματα.