Pegeia Municipality Committees 2017 - 2022

EXECUTIVE COMMITTEE

1. Linda Leblanc
2. Andreas Stavris
3. Andreas Christodoulou

Committee President Andreas Stavris

COMMITTEE FOR CULTURAL DEVELOPMENT

1. Andreas Christodoulou 
2. Achilleas Achilleos
3. Stephanos Chrysostomou
4. Stelios Konikkos

Committee President: Stelios Konnikos

PERSONNEL COMMITTEE

1. Stephanos Chrysostomou
2. Stelios Konikkos
3. Savvas Theodosiou
4. Panikos Aeiriniotis

Committee President: Stephanos Chrysostomou

COMMITTEE FOR EXTERNAL AND INTERNAL RELATIONS – EUROPEAN ORIENTATION

1. Andreas Christodoulou
2. Stephanos Chrysostomou
3. Linda Leblanc
4. Achilleas Achilleos

Committee President: Andreas Christodoulou

MANAGING COMMITTEE

1. Marinos Lambrou
2. Achilleas Achilleos
3. Savvas Theodosiou
4. Panikos Aeiriniotis
5. Stephanos Chrysostomou
6. Andreas Stavris
7. Stelios Konikkos
8. Linda Leblanc
9. Andreas Christodoulou

TENDERS COMMITTEE

1. Linda Leblanc
2. Achilleas Achilleos
3. Stelios Konikkos
4. Savvas Theodosiou
5. Panikos Aeiriniotis

Committee President: Linda Leblanc

WATER PROCUREMENT COMMITTEE

1. Panikos Aeiriniotis
2. Linda Leblanc
3. Andreas Stavri
4. Savvas Theodosiou

Committee President: Savvas Theodosiou

SCHOOL COUNCIL MEMBERS

1. Stephanos Chrysostomou
2. Achilleas Achilleos
3. Stelios Konikkos
4. Savvas Theodosiou

TEMPORARY EMPLOYMENT COMMITTEE

1. Marinos Lambrou
2. Andreas Stavri
3. Andreas Christodoulou

HEALTH AND SANITATION COMMITTEE

1. Panikos Aeiriniotis
2. Linda Leblanc
3. Andreas Christodoulou
4. Stelios Konikkos

Committee President: Panikos Aeiriniotis

YOUTH & SPORTS COMMITTEE

1. Achilleas Achilleos
2. Andreas Christodoulou
3. Stephanos Chrysostomou
4. Andreas Stavri

Committee President: Achilleas Achilleos

URBAN PLANNING COMMITTEE

1. MarInos Lambrou – Mayor
2. Achilleas Achilleos
3. Savvas Theodosiou
4. Panikos Aeiriniotis
5. Stephanos Chrysostomou
6. Andreas Stavris
7. Stelios Konikkos
8. Linda Leblanc
9. Andreas Christodoulou